Skog i Lettland

Skog ser annorlunda ut i Lettland jämfört med sydsvensk skog. Den lettiska skogsmarken är plan, saknar sten och block och består uteslutande av sediment- och torvmark, boniteterna är genomgående mycket höga.

Lövträd, främst björk, utgör en betydande andel av virkesförrådet. Lettisk björk har betydligt bättre kvalitet än den svenska och det finns en god avsättning för björkfanér.  Även Gråal förekommer i relativt stor andel och utgör ett kommersiellt trädslag med mycket hög tillväxt vid rätt skötsel. Gran och tall liknar sydsvenska bestånd av dessa trädslag.

All skog är väl dokumenterad eftersom det finns lagkrav på att alla fastigheter skall ha en skogsbruksplan som ej är äldre än tio år. Planerna finns tillgängliga i ett statligt register och ajourhålls med utförda slutavverkningar och planteringar. Virkesförrådet räknas med automatik upp varje år.

Ägarförhållandena är tydligt dokumenterade, både genom lagfarter och i terrängen med tydligt utmärkta gränspunkter. Alla lantmäteriförrättningar är gjorda vid återprivatiseringen efter kommunismens fall. Svenska lantmäteriet har varit med och byggt upp det lettiska lantmäteriet så vi känner oss väl hemma i systemet.
Ägosplittringen är stor och medelfastigheten i Lettland är knappt tio hektar. För vårt innehav stiger dock medelfastigheten till drygt 20 ha. Vid denna storlek ser vi inga praktiska problem med den arrondering vi har.

Marknaden för vårt virke är väl utbyggd. Vi säljer all vår massaved till Sverige, medan övriga sortiment säljs inom Lettland. All avverkning sker med inlejda entreprenörer som arbetar kontinuerligt för oss. Vi har valt att ej sälja några rotposter utan föredrar att avverka i egen regi.

Här kan du se några korta filmer om vår skogsskötsel i Lettland.

Björksskog del 1

Björkskog del 2

Björkskog del 3

Lönsam gallring

Granplantering på åkermark

Skador i lettiskt skogsbruk

Livlands markinnehav uppgår 29 februari 2016 till 9 000 ha. Virkesförrådet är 700 000 m3.